تاریخ : 1392/07/11 09:21  1. 1-دست یافتن به جايگاه واقعي ايران در جهان به عنوان يكي ازغني ترين، کهن ترين و تأثيرگذارترين فرهنگ ها و تمدن هاي بشري، با ويژگي هاي طبيعي كم نظير و برخوردار از تعاملي سازنده و الهام بخش در عرصه بين المللي.

  2. 2-برخورداری از نظام مديريت بروز و كارآمد، (متكي برتعامل و مشاركت جامعه ذينفعان)، بهره مند از دانش فناوري مرتبط در سطحجهاني، توانا در توليد علم و فنآوري، با اتكا بر دانش پایه، منابع انساني ماهر و مسئوليت پذير، سرمايه اجتماعي رو به رشد، مبتني بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي و ملي و مقتضيات فرهنگی، جغرافيايي و تاريخي كشور.

  3. 3-برخورداری از نظام برنامه ريزي هدفمند با اقتصادي سالم، باثبات، رقابت پذير و با رشد و شتاب مناسب و در تعامل با اقتصاد جهاني، با ايفاي نقش مؤثر در اقتصاد ملي و منطبق بر مزيتهاي نسبي فرهنگي- تاريخي و طبيعي كشور.

  4. 4-بهره مندی از آثار فرهنگي–تاريخي و طبيعي و هنرهاي سنتي، متكي بر نظام جامع :شناخت و پژوهش، حفاظت، احياء، ارتقاء و بهره برداري خردمندانه، در تعامل سازنده و هدفمند با حيات فرهنگی-اجتماعي و اقتصادي، تقويت حس مسئوليت عمومي، تحكيم هويت ملي و وفاق اجتماعي.

  5. 5-بهره مندی از گردشگري پر رونق با محصولات متنوع، بازارهاي سامان يافته، خدمات استاندارد شده و دست يافتن به جايگاه برتر گردشگري منطقه واینکه ایران يكي از قطبهاي گردشگري جهان به ويژه جهان اسلام معرفی شود.

 
معرفی سازمان ارتباط با ماپیوندها English
          ورود به سایت
         نام کاربری:   
         کلمه عبور: