1398/05/30 11:32
مدير كل ميراث فرهنگي استان مركزي خبر داد:
محوطه سازي و ساماندهي و ايجاد گالري در يخچال نيمور
مقرر شد که ۱۰۰ میلیون تومان توسط سازمان میراث فرهنگی و ۱۰۰ میلیون تومان از طریق استانداری مرکزی تامین اعتبار شود.

 با توجه اینکه شهردار نیمور اعلام کرد که برای محوطه سازی و ساماندهی و ایجاد گالری در یخچال نیمور ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است،  طی مذاکرات مقرر شد که ۱۰۰ میلیون تومان توسط سازمان میراث فرهنگی و ۱۰۰ میلیون تومان از طریق استانداری مرکزی تامین اعتبار شود.